بهترین بیمه تکمیلی انفرادی برای زایمان

1397/12/11 15:12

برای استفاده از پوشش زایمان باید ابتدا بیمه‌نامه‌ی درمان تکمیلی خریداری شود. بسیاری از کارفرمایان برای کارکنان خود بیمه درمان تکمیلی گروهی را تهیه می‌کنند. اما افرادی که بنا بر شرایط، تحت پوشش بیمه درمان گروهی قرار نگرفته اند برای تامین هزینه‌های پزشکی خود دچار مشکل خواهند شد. به خصوص در شرایطی که بیمه‌های پایه مثل تامین اجتماعی و سلامت پوشش‌های کافی را ارائه نمی‌کنند. در سال‌های اخیر بسیاری از شرکت‌ها بیمه درمان تکمیلی را به شکل انفرادی و خانوادگی هم ارائه می‌کنند. بیمه سامان، آسماری، تکمیلی SOS و ملت از جمله‌ی این شرکت‌ها هستند.